• Добредојдовте во
    Еко Контрол | Лаб

Животна средина

Животната средина, одсекогаш претставувала наш интерес и наша должност а особено при преземањето на активности или вршење на дејности...

Управување со отпад

За Управување со отпадот, како активности и мерки наменети за избегнување на неговото негативно влијание врз животната средина...

ИСО-Стандарди

ИСО-Стандардите, како меѓународно признати стандарди кои се базираат на процесниот пристап со кој се развива, применува и подобрува...

За нас

Еко-Контрол е друштво за консалтинг кое посветено работи во областите: животната средина, безбедноста и здравјето при работа, безбедноста на храната, ИСО-стандардите...

Еко-Лаб е лабораторија за мониторинг на животната средина, е подружница на друштвото со седиште во Прилеп во која регистрирани се и дејности во надворешно трговскиот промет...

Повеќе
Исполнети барања за Стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006, Опсег на Акредитацијата: теренски испитувања на бучава и воздух од животната средина...
Дозвола за вршење стручни работи за: проценка на ризик, концепт за изјава за безбедност, изработка и спроведување на програми за обука на вработени за безбедно извршување на работата...
За вршење на стручни работи за безбедност при работа: изработка и спроведување на програми за обука на вработени за безбедно извршување на работата...

Соработка

Во целиот период на дејствување, настојувавме и успеавме да соработуваме со релевантни фирми и стручни лица, со што обезбедивме широк спектар на искуства што ни овозможи да проучиме квалитетни решенија и да создадеме стручен тим кој гарантира квалитетен пристап кон давањето на услуги, зад кој што стои широка лепеза на веќе изготвена документација и реализирани проекти.

Нашите активности во целиот тој период до денес а и понатаму, се насочени кон соработка со овие правни и физички лица за заедничко дејствување во областите, како и вршење на дејности за потребите на други правни и физички лица, кој број не завршува само со наброените: